Аналіз роботи та виконання

 

Базового компонента дошкільної освіти України

 

за  2016/2017 навчальний рік

 

Дошкільна освіта – база для формування особистості, її суспільного досвіду, основ громадянства, національної свідомості. Одні з них матимуть значення як основа, своєрідна заготовка на майбутнє, інші ж зберігатимуть своє значення для всього подальшого розвитку.

 

Упродовж  2016/2017 навчального року колектив дошкільного підрозділу с. Закутнівка продовжив роботу щодо збереження та зміцнення психічного, фізичного здоров’я, соціального розвитку дітей дошкільного віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище, розпочав роботу над завданнями патріотичного виховання, по формуванню духовного потенціалу особистості дошкільника шляхом використання складових національної культури: рідної мови, народного мистецтва, календарно-обрядових свят, народних ігор та іграшок.

 

З метою ефективного виконання вимог  програми навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина» педагогічний колектив продовжував працювати над оновленням стратегії і тактики взаємодії з батьками, змінювати загальні форми роботи з ними на індивідуальні та групові, у спілкуванні з батьками створювати атмосферу довіри, розширювали й поглиблювали уявлення членів родини про сучасні освітні завдання, роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному ставленні, ознайомлення їх з процесом оновлення змісту, форм та методів дошкільної освіти.

 

У дошкільному підрозділі с. Закутнівка протягом навчального року були проведені перевірки: тематична «Ознайомлення дітей із трудовою діяльністю дорослих» та оперативна «Результативність роботи з розвитку мовлення дошкільнят».

 

У ході  тематичного вивчення  з’ясувалось, що для проведення даної роботи в дошкільному закладі працює компетентний   у цьому питанні колектив.

 

З метою виявлення рівня теоретичної підготовленості вихователя з питань організації роботи щодо ознайомлення дітей із трудовою діяльністю дорослих було проведено анкетування. Це допомогло виявити, що вихователь в основному оволодів знаннями про особливості ознайомлення дітей з працею дорослих, методами і прийомами керівництва під час організації праці дітей.

 

Підвищення теоретичної підготовки вихователя відбулося у плануванні роботи з дітьми.

 

Аналіз перспективно-календарного плану навчально-виховної роботи в групі свідчить, що вихователь планує різноманітні форми роботи щодо ознайомлення дітей з працею дорослих. У плані роботи вихователя простежується системність, урахування особливостей розвитку дітей.

 

Методичні рекомендації щодо організації роботи по ознайомленню дітей з працею дорослих, стали практичним кроком у розв’язанні завдань щодо поповнення предметно-розвивального середовища. Тепер в групі обладнаний куточок трудової діяльності, де знаходиться інвентар для самообслуговування, чергування, праці в куточку природи та господарчо-побутовій праці.

 

Основними критерієм оцінки діяльності педагога є рівень сформованості знань, умінь та навичок його вихованців щодо праці дорослих, їх уміння застосовувати набуті знання в житті. Визначити цей рівень допомогло педагогічне обстеження.

 

      Напрямки, цілі

Зауваження та рекомендації

             Рівень знань

Високий

Середній

Низький

1.

Знання основних трудових процесів

Діти знають основні трудові процеси згідно віковим вимогам

100%

 

 

2.

Знання про матеріали, інструменти та механізми, що необхідні для роботи

Знаннями про матеріали та інструменти, які необхідні для роботи, діти володіють ґрунтовно. Але про механізми – недостатньо.

60%

20%

10%

3.

Знання про взаємодію людей різних професій

Діти старшого дошкільного віку добре знаються на взаємодії різних професій. З дітьми молодшого віку продовжувати працювати з цього питання поглиблено.

60%

20%

20%

4.

Дбайливе ставлення до праці дорослих

В повсякденному житті діти проявляють дбайливе ставлення до праці дорослих, нагадують один одному про неправильні ситуації та поведінку.

80%

20%

 

5.

Знання про героїчні професії

Діти старшого віку показують ґрунтовні знання про героїчні професії (рятувальники, космонавти)

80%

20%

 

 

                                                                                                                                         

 

                         З метою виявлення рівня трудового виховання в сім’ях було проведено анкетування батьків. Переважна більшість батьків зауважила, що часто займаються з дітьми спільною трудовою діяльністю. В основному це прибирання, спільне приготування їжі, робота в квітнику. Проте лише декілька сімей мають певні трудові традиції. І це, як правило, сім’ї, в яких виховується троє і більше дітей.

 

                             У своїх анкетах батьки відверто повідомили, що не знають, яку роботу малюкам можна довірити, а яку – ні. Яку мотивацію використовувати, заохочуючи дітей до праці.

 

                             Проаналізувавши організацію роботи по ознайомленню дітей з працею дорослих, робимо висновок, що вихователь закладу працює систематично та досягла певних результатів з цього питання. Але є і недоліки. З метою їх усунення вихователю було запропоновано:

 

- надалі працювати над підвищенням свого професійного рівня, над поліпшенням матеріальної бази, проявляти творчість, винахідливість у роботі з дітьми;

 

- розробити низку заходів щодо покращення роботи з батьками щодо організації трудової діяльності вдома;

 

- розробити тематику трудових доручень для дітей різного віку з наочним супроводом щодо ознайомлення дітей дошкільного віку з сучасними професіями дорослих;

 

- спланувати індивідуальну роботу з дітьми, які мають низький рівень знань щодо ознайомлення дітей з працею дорослих.

 

           Результати, отримані під час оперативного вивчення, свідчать про те, що в групі створені належні умови щодо організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей:

 

- спокійна, доброзичлива атмосфера в спілкуванні дорослих із дітьми й дітей між собою;

 

- виразне, емоційне, доступне мовлення вихователя;

 

- в групі обладнані куточки книги, художньо-мовленнєвої діяльності.

 

Але слід зазначити, що вихователю слід поповнити, оновити наявний асортимент дидактичних ігор і вправ, що допомагають реалізовувати мовленнєві завдання.

 

В групі вихователем розроблено мережу занять із розвитку мовлення інтегрованих та комплексних.

 

Під час організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей, вихователь Невраєва Олена Володимирівна використовує різноманітні методи, прийоми, реалізує сучасні підходи.

 

В індивідуальній роботі під час об’єднання дітей у підгрупи враховується рівень мовленнєвого розвитку, індивідуальні особливості й уміння дитини. Індивідуальні заняття проводяться згідно з розкладом індивідуальних занять.

 

Мовленнєві навички та вміння закріплюються в повсякденній роботі: індивідуальні бесіди, бесіди з підгрупами, спостереженням, читанням художньої літератури. Але недостатня увага приділяється іграм-драматизаціям, інсценівкам.

 

Планування мовного заняття має чотирокомпонентну структуру, компоненти якої у взаємозв’язку розв’язують питання формування всіх видів діяльності: спілкування, пізнавальна діяльність, перетворення, оцінно-контрольна, художня.

 

Системно, планомірно вихователем ведеться планування роботи з розвитку мовлення дошкільників. Зауважень щодо складання планування та його ведення на період проведення перевірки не помічено.

 

Результативність роботи виявляється в засвоєнні програми на достатньому рівні у 60 % дітей. Діти доволі вільно спілкуються з дорослими, однолітками, уміють правильно і зрозуміло висловлюватись, чітко відповідати на запитання, вести елементарний діалог. Діти молодшого дошкільного віку вільно користуються мовленням у повсякденному житті, називають дії, ознаки, властивості предметів, речей і явищ, розповідають невеличкі віршики та знайомі казочки, використовують слова ввічливості.

 

Діти старшого дошкільного віку користуються різними за будовою реченнями, будують речення із причинно-наслідковим зв’язком. Також використовують назви, особливості та дії, виразно розповідають вірші, мають навички розповідання, обігравання казок.

 

Документація й інформаційних матеріал, консультації з мовленнєвого розвитку дітей, практичні рекомендації надаються, але відсутня систематичність у висвітленні цього питання батькам.

 

Під час оперативного вивчення були виявлені й узагальнені такі недоліки:

 

1.     Не забезпечується належним чином мовленнєва активність дітей на заняттях. Вихователь мало звертається до власного досвіду дітей, не дає їм можливості обміркувати свої відповіді, довести їх правильність, передбачувати варіативність.

 

2.     На заняттях переважно говорить вихователь, а не діти. Їй бракує терпіння вислухати відповіді дітей, вихователь сама дає готові відповіді й вимагає точного повторення їх від дітей.

 

3.     Вихователь не використовує можливості для активізації пізнавальної активності дошкільників, замало ставить проблемних запитань.

 

4.     У роботі з дітьми переважають прямі способи впливу на дитину – словесні, а практичні методи застосовуються недостатньо.

 

5.     Дидактичні ігри та вправи потребують оновлення, поповнення.

 

6.     Недостатньо планується і проводиться робота щодо театралізації, драматизації, роботи з дитячою книжкою і казкою.

 

7.     Деякі діти, які перевірялись, мають невеликий запас віршів, крім вивчених відповідно до сезону та свят.

 

8.     Планування індивідуальної роботи з дітьми не відповідає вимогам, відсутні мета і програмовий зміст індивідуальних занять, проведена робота з дітьми не відповідає запланованому.

 

На основі зазначеного  можна зробити висновок про те, що результативність роботи з розвитку мовлення дошкільників у дошкільному підрозділі знаходяться на належному рівні, хоча потребує певних змін.

 

З метою поліпшення рівня роботи вихователя із дітьми було рекомендовано:

 

1.     Проводити роботу щодо збагачення монологічного мовлення дітей, складання описових розповідей, розповідей за зразком вихователя, розповідей на запропоновану тему, переказів, оповідань.

 

2.     Не обмежувати активність дітей на заняттях, даючи можливість кожній дитині обміркувати відповідь, довести її до логічного завершення, передбачити варіативність, уникати трафаретних відповідей.

 

3.     Використовувати, крім емоційних, практичні методи, застосовувати проблемні запитання, завдання, ситуації тощо.

 

4.     Поповнити розвивальне середовище новими дидактичними іграми та вправами.

 

5.     Приділяти належну увагу роботі з книжкою, казкою, драматизації і театралізаціям.

 

6.     У плануванні як фронтальної, так і індивідуальної роботи обов’язково зазначати тему, мету, програмовий зміст; здійснювати аналіз діяльності дітей з усіх видів діяльності.

 

                 Педагогічний колектив ДНЗ – активний учасник методичних об’єднань, конкурсів різних видів.

 

Цього року було проведено чимало цікавих заходів з дітьми та їхніми батьками, зокрема, День відкритих дверей, Тиждень безпеки, День родини.

 

Вдалося підвищити рівень господарської діяльності, завдяки чого покращено умови перебування дітей у закладі, матеріальний стан і збагачено ігрове середовище.

 

Проте в роботі дошкільного закладу є певні недоліки:

 

-                мало уваги приділено науково-пошуковій роботі, методичній роботі з педагогами;

 

-                задовільний стан пошуково-дослідницької роботи з дітьми;

 

-                проводилася недостатня робота щодо розвитку мовленнєво-комунікативних умінь і навичок дітей та використання активних методів навчання.

 

Тож головне завдання – усунути зазначені недоліки.

 

Педагогічний колектив  в новому навчальному році продовжуватиме впроваджувати програму навчання та виховання дітей віком від 2 до 7 років «Дитина», тематично плануватиме зміст роботи з дошкільниками та їхніми батьками.

 

                 Аналіз підсумків показав, що мету, поставлену на початку навчального року, в процесі діяльності було реалізовано.

 

Аналіз роботи з дітьми

 

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей вихователь перебуває у постійному творчому пошуку, експериментує та впроваджує сучасні перспективні методики.

 

В різновіковій групі дошкільного закладу організована навчально – пізнавальна діяльність за принципом розвивального навчання відповідно до програмових завдань. Вихователь заохочував дошкільнят до творчості, критичного мислення, винахідливості, оцінювали конкретні досягнення дітей, незалежно від їхнього фізичного та соціального стану, інтелектуального розвитку.

 

Моніторинг рівня засвоєння базової програми дітьми різного віку є головним показником роботи вихователя та колективу загалом. За результатами діагностики засвоєння програми «Дитина» зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників.

 

Моніторинг рівня компетентності дітей

 

старшого дошкільного віку

 

відповідно до вимог програми «Дитина»

 

 

 

Дані, наведені у діаграмі, свідчать про те, що протягом навчального року загальний рівень компетентності дітей старшого дошкільного віку постійно зростає та на кінець навчального року спостерігається найбільш високі результати, що відображаються у значному збільшенні відсотка дітей, які мають високий рівень компетентності.

 

 

 

 

 

Рівень підготовки дітей до школи

 

Головною метою роботи колективу дошкільного підрозділу с. Закутнівка є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

 

 За результатами обстежень готовності дітей до школи з 3 вихованців високий рівень  показала 1 дитина (34%), достатній – 2 дитини (66%) та жодний вихованець не показав низький рівень.

 

 Рівень розвитку дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі

 

 

 

 

 

Згідно з графіком внутрішньо садового контролю у травні місяці було проведене обстеження фізичної готовності та виконання дітьми старшого дошкільного віку основних фізичних рухів.

 

                 Перевірка показала, що жодна дитина не виконала основні фізичні рухи на високому рівні,  40%  дітей - на середньому та 60% - на низькому рівні.

Рівень фізичної готовності  дітей старшого дошкільного віку

 

 

 

Проаналізувавши результати обстеження стану фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку та виконання ними основних фізичних рухів та порівнявши їх з попередніми роками вихователю були запропоновані рекомендації щодо покращення результатів, а саме:

 

- постійно здійснювати контроль за станом здоров’я дітей та їх фізичного розвитку та педагогічну оцінку організації рухового режиму, змісту, методики проведення в режимі дня різних форм роботи з фізичного виховання;

 

- щомісячно готувати та проводити моніторинг фізичного розвитку вихованців ДНЗ;

 

- не рідше 1 разу на квартал розглядати результати контролю фізичного виховання дітей дошкільного підрозділу на радах закладу, батьківських зборах, висвітлювати в довідках та наказах.

 

Отже, можна стверджувати, що всі діти до навчання в школі готові, мають належний потенціал знань, умінь, навичок.

 

Аналіз організації харчування дітей

 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227. У дошкільному підрозділі с. Закутнівка працює досвідчений кухар, про хорошу роботу якої свідчать результати: за минулий навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

 

Дотримання вартості та виконання норм харчування в дошкільному підрозділі здійснюється, як того вимагає Інструкція з організації харчування дітей, згідно наказу відділу освіти.

 

Проаналізувавши організацію харчування дітей   можемо сказати, що середня вартість харчування в день на одну дитину  збільшилася у порівнянні з минулим навчальним роком з 22,00 грн. до 25,00 грн.

 

Виконання норм харчування в дошкільному підрозділі проводиться 2 рази на місяць, це дає змогу покращувати результати виконання норм харчування.

 

Діти отримували у достатній кількості (від 95% до 100%) наступні продукти харчування: хліб пшеничний, борошно, крупи та макарони, кондитерські вироби, цукор, масло, олія, свіжі та сушені фрукти, сир твердий, чай, сіль,томатна паста, какао, сметана, яйця.

 

В недостатній кількості (від 80% до 90%) – молоко, риба, м’ясо.

 

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку Держпродспоживслужби району.

 

У закладі протягом минулого навчального року харчувалися діти пільгових категорій:

 

-         діти з сімей, які отримують допомогу, як малозабезпечена родина – 2 дитини (безкоштовно);

 

-         діти з багатодітних сімей – 4 дитини (50% від вартості харчування);

 

 

 

Робота щодо соціального захисту дітей

 

В дошкільному підрозділі постійно та суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основі державних документів: Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», Сімейний кодекс.

 

На виробничих нарадах  щорічно розглядається питання про роботу  проведену в дошкільному підрозділі з дітьми різних пільгових категорій.

 

Так, на виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичного листа від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» були розроблені заходи, які протягом навчального року успішно виконувалися:

 

-         надання методичної та консультативної допомоги сімї, залучення батьків до процесу виховання та навчання дітей;

 

-                створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

 

На особливому обліку знаходяться діти з багатодітних родин - 5 дітей та 2 дитини з малозабезпеченої родини.

 

 Аналіз медичного обслуговування

 

Дошкільний підрозділ с. Закутнівка закріплений за амбулаторією загальної практики сімейної медицини с. Закутнівка. Відвідування дошкільного підрозділу здійснюється один раз на тиждень, щоп’ятниці, сімейним лікарем або сімейною медичною сестрою з метою перевірки стану здоров’я дітей, санітарного стану приміщень закладу, надання консультацій та порад.

 

        Результати перевірок з датою відвідування, зауваженнями та пропозиціями фіксується в контрольно – візітаційній книзі.

 

На початку навчального року були проведені антропометричні виміри дітей, результати яких внесені в Листок здоров’я вихованця.

 

З метою проведення моніторингових досліджень стану здоров’я дошкільників, на початку 2017 року був організований та проведений поглиблений медичний огляд дітей закладу спеціалістами Первомайської центральної районної лікарні.

 

Поглибленому медичному огляду підлягало всього 10 дітей: 1 дитина ясельного віку, інші – дошкільного. Було оглянуто – 10, і з них у 2 дітей виявлено патології.

 

Згідно з медичними висновками, проведеними спеціалістами (невропатологом, хірургом, стоматологом, отоларингологом, офтальмологом, педіатром), встановлено та виявлено такі патології: хірург – 1 дитина та педіатр – 1 дитина.

 

 

 

Загальна картина виявлення патології під час медичного огляду дітей

 

 

 

 

 

Проаналізувавши стан захворюваності дітей за 2016 рік,  та порівнявши його з попереднім роком,  можна зробити такі висновки:

 

-                спостерігається збільшення захворюваності та кількості випадків на простудні захворювання та погіршення індексу здоров’я;

 

-                середній показник тривалості хвороби по дошкільному підрозділі на одну дитину складає 17,1 днів, що на 8,9 дня більше у порівнянні з минулим роком;

 

-                кількість дітей, які не хворіли на простудні захворювання, становить 3 дітей, що є 30% від загальної кількості вихованців дошкільного підрозділу;

 

-                кількість випадків захворювань за 2016 рік всього – 24 - це на 8 випадків більше у порівнянні з минулим роком.

 

Загальна картина захворюваності в дошкільному підрозділі показує, що в закладі потрібно посилити роботу щодо розробки комплексів оздоровчих та профілактичних заходів (загартовування, профілактична фізкультура, робота з батьками, організація раціонального харчування, медично-профілактична робота), які б  мали позитивний вплив на стан здоров’я дітей, та покращення показників захворюваності дітей.

 

Аналіз охоплення дітей дошкільною освітою

 

На закріпленій за дошкільним закладом територією обслуговування, згідно з проведеним обліком в минулому навчальному році, зареєстровано 40 дітей віком від 0 до 6 років але проживає – 15 дітей, з них діти 5-ти річного віку – 6, з яких 4 - не проживають.

 

Всіма формами  дошкільної освіти було охоплено 10 дітей віком від 3-х до 6 років, що становить 100% від загальної кількості проживаючих, також 100% були охоплені діти 5-ти річного віку.

 

Щодо охоплення дітей різних вікових категорій дошкільною освітою можна зробити висновок про те, що збільшився відсоток дітей, охоплених дошкільною освітою. Наявність плану заходів щодо роботи з 5-річними дітьми, які не відвідують дошкільний підрозділ с. Закутнівка, забезпечила функціонування консультативного пункту для батьків, здійснення соціально-педагогічного патронату.

 

Підсумки організаційно - методичної роботи

 

Методична робота в дошкільному підрозділі протягом 2016/2017 навчального року була спрямована на підвищення кваліфікації та підвищення професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колективу, а відтак – на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітньо-виховного процесу.

 

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту. Навчального плану, програм, інструктивно-методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи, передового педагогічного досвіду.

 

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтовного підходу до дітей, який передбачає формування у дітей здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Над цими домінуючими ідеями педагогічний колектив дошкільного підрозділу протягом 2016/2017 навчального року вів посилену роботу, обговорювалися на радах, методичних годинах, під час індивідуальних консультацій, на основі пріоритетних завдань здійснювалася корекція педагогічного стилю вихователя.

 

У дошкільному підрозділі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності вихователя: систематично проводилися семінари-практикуми, індивідуальні консультації, ділові ігри, тестування та опитування.

 

У річному плані закладу були сплановані заходи щодо виконання вимог та завдань програми навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина», реалізації їх основних засад у роботі з дітьми, а саме: в жовтні місяці 2016 року під керівництвом заступника директора дошкільного підрозділу с. Закутнівка був проведений проблемний семінар «Формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільника згідно вимог Базового компонента», а в грудні – семінар-практикум «Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників засобами інтерактивних методів навчання».

 

У квітні 2017 року відбувався показовий день Тижня безпеки дитини, який став підсумком послідовної цілеспрямованої роботи вихователя з дітьми, так і з батьками  щодо формування основ безпечної поведінки в побуті та надзвичайних ситуаціях.

 

Організація методичної роботи з вихователем має діагномтично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи під час проведення освітньо-виховного процесу. Здійснення моніторингу якості освіти педагогічної майстерності вихователя є реальним підґрунтям для втілення шляхів реалізації пріоритетних напрямків роботи дошкільного підрозділу і дозволяє вчасно корегувати і надавати методичну допомогу в розв’язанні певних освітніх проблем. Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей здійснюється двічі на рік. Діагностування дошкільників засвідчило, що діти засвоїли програмові завдання на достатньому рівні.

 

Окремою ланкою методичної роботи є організація взаємодії з родинами вихованців. Вихователь закладу, заступник директора постійно планували та проводили консультації для батьків, надавали інформаційний матеріал на актуальні теми, запрошували батьків до закладу на спільні заходи. На базі закладу постійно діє консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, та дітей, які виховуються в умовах сім’ї, де свої консультації згідно з планом надають вихователь, заступник директора та сімейний лікар АЗПСМ с. Закутнівка. Крім цього, здійснюється соціально-педагогічний патронат дітей, які з різних причин не відвідують дошкільний заклад.

 

Слід відмітити, що вихователь закладу систематично бере участь у різних конкурсах, виставках, методичних об’єднаннях як закладу так і району. Крім цього, заклад протягом навчального року брав участь у привітанні учасників АТО з Днем Валентина та був проведений Тиждень правознавства «Україна – єдина країна».

 

        Протягом навчального року було розроблено орієнтовний розподіл тем для організованої діяльності дітей щодо формування безпечної поведінки у природі, в побуті та на вулиці, з незнайомими людьми, також були  підібрані знайомі казки та оповідання щодо ознайомлення дітей з правами та обов’язками, розроблені обов’язки, пов’язані з правами дітей для вихователя, для батьків та самих дітей.

 

У методичному куточку дошкільного закладу створено банк даних методичної літератури,  наочних посібників та методичних рекомендацій і розробок.

 

Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності педагогічних працівників закладу, протягом минулого навчального року, вихователь вивчав та впроваджував в практику методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, районного відділу освіти, приймав активну участь у роботі районних методичних об’єднаннях, семінарах, конференціях.

 

 

 

Аналіз роботи з батьками

 

Сьогодення продиктоване потребою, зберігаючи пріоритет родинного виховання, активніше залучати родини до участі у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу, психолого-педагогічної та медичної самоосвіти, оскільки не всі батьки спроможні оволодіти спеціальними знаннями, навичками, вміннями, щоб правильно здійснювати навчально-виховний процес в умовах сімї та послідовно розвивати своє педагогічне мислення.

 

Співпрацюючи з батьками, працівники закладу неухильно дотримувались принципу партнерства як основи створення стосунків між педагогами і батьками, що дало змогу забезпечити дієву систему взаємної відповідальності за виховання дітей, збереження їх фізичного, психічного, духовного здоров’я, підготовки до успішної реалізації життєвих планів.

 

До активної співпраці у вихованні та навчанні дітей дошкільний заклад залучав практично всі сім’ї на різних етапах їхнього ставлення, розвитку та функціонування, з різними типами родинного середовища, різними виховними можливостями.

 

При виборі форм роботи дошкільного закладу з родинами вихованців  обов’язково враховували життєву компетенцію, соціальний і освітній рівень батьків, батьківський досвід, матеріальні статки сімей, кількість дітей в сім’ях та їхню стать, віковий склад і повноту родин, домінуючу роль матері чи батька та інші фактори.

 

З цією метою вихователь планував та проводив консультативно-рекомендаційну (батьківські збори, консультації, бесіди, дискусії, тренінги, круглі столи); лекційно-просвітницьку (батьківські лекторії, всеобучі, читання, вікторини) діяльність; залучав їх  до навчально-виховного процесу (Дні відкритих дверей; Тиждень безпеки; участь у підготовці й проведенні свят, розваг, походів, окремих занять, в оснащенні педагогічного процесу та упорядкуванні приміщень, території, перегляди окремих форм роботи з дітьми).

 

Протягом навчального року у роботі з батьками широко застосовували засоби пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки, тематичні стенди, фотовиставки тощо) .

 

Аналіз проведеної роботи щодо зміцнення

 

матеріально – технічної бази закладу

 

Протягом минулого навчального року вдалося підвищити рівень господарської діяльності, завдяки чого покращено умови перебування дітей у закладі, матеріальний стан і збагачено ігрове середовище.

 

Згідно  плану заходів   адміністративно - господарської роботи - керівництвом дошкільного підрозділу постійно здійснювався  оперативний контроль за роботою структурних підрозділів: їдальні, пральні.

 

Щомісячно контролювалася робота завгоспа щодо завезення, збереження продуктів харчування, додержання строків реалізації, вхідного контролю якості продуктів, ведення документації згідно Інструкції, економічне використання миючих та чистячи засобів, виконання режиму економії електроенергії, тепла, своєчасний ремонт меблів та сантехніки; роботу кухаря – закладка продуктів харчування, якість та технологія приготування страв, норма видачі порцій, дотримання санітарного – гігієнічних вимог при обробці продуктів харчування, виконання Інструкції з охорони праці; роботу пральниці – дотримання графіку зміни білизни, якість прання та прасування білизни, дотримання норм витрат миючих засобів, збереження обладнання, дотримання Інструкції з охорони праці.

 

Під постійним контролем стояло питання щодо перевірки якості прибирання приміщень дошкільного підрозділу згідно графіку, своєчасне проходження медичного огляду працівниками закладу.

 

На розгляд виробничих нарад виносилися питання  підготовки приміщень дошкільного підрозділу до зими; проводилися аналізи захворюваності  та організація харчування дітей; обговорювалися план роботи на літній період та результати оздоровчої компанії.

 

Протягом минулого навчального року велася наполеглива робота щодо покращення та зміцнення матеріально – технічної бази закладу. Для дошкільного навчального закладу за дотаційні та спонсорські кошти було придбано: канцелярські та господарські товари, іграшки, електром’ясорубка, водонагрівач; були замінені: крани води на мийках, ніжки на ванні.